Menu Đóng
NỘI DUNG GIÁ BHYT GIÁ DỊCH VỤ CHÊNH LỆCH
DỊCH VỤ CẤP CỨU
Từ 1h đến 4h 30.500 150.000 119.500
Trên 4 đến dưới 24h 282.000 400.000 118.000
GIƯỜNG - PHÒNG
Loại 1: 1 giường/phòng 171.100 (giường/ngày) 650.000 (giường/ngày) 478.900
Loại 2: 1 giường/phòng 171.100 (giường/ngày) 550.000 (giường/ngày) 378.900
Loại 3: 2 giường/phòng 171.100 (giường/ngày) 450.000 (giường/ngày) 278.900
Loại 4: 3 giường/phòng 171.100 (giường/ngày) 400.000 (giường/ngày) 228.900
Loại 5: 4 giường/phòng 171.100 (giường/ngày) 350.000 (giường/ngày) 178.900
Loại 6: 3,4,5 giường/phòng 171.100 (giường/ngày) 300.000 (giường/ngày) 128.900