Menu Đóng

Các phòng chức năng Bệnh viện nhi Đức Tâm

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TRANG THIẾT BỊ

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Cử nhân Phan Văn Nam.

Nhân viên: 

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

 1. Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác hành chính – tổng hợp; an ninh – trật tự; quản lý đất đai, nhà cửa; các cơ sở vật chất và phương tiện máy móc thiết bị của Bệnh viện.
 2. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổng hợp, quản lý, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác chung và báo cáo chung của Bệnh viện.
 3. Tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và công tác dân quân tự vệ của nhà trường.
 4. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn, sao y các loại tài liệu và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 5. Quản lý phần mềm hệ thống quản lý hành chính điện tử.
 6. Bố trí lịch công tác tuần và thông tin trên trang Web của Bệnh viện.
 7. Lập kế hoạch về trang thiết bị ngắn hạn và dài hạn phục vụ yêu cầu phát triển của Bệnh viện. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
 8. Đề xuất các phương án sử dụng phòng làm việc. Phụ trách việc sữa chữa, bảo trì, nâng cấp, cải tạo và mua sắm về thiết bị phục vụ cho phòng làm việc và các địa điểm làm việc của Bệnh viện.
 9. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ an toàn lao động trong Bệnh viện.
 10. Tổ chức kiểm kê hàng năm, quản lý tài sản, đề xuất thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng. Đánh giá hiệu quả mua sắm, sử dụng các trang thiết bị của các đơn vị trong Bệnh viện.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Bác sĩ CKII Đoàn Mộng Bão.

Phó phòng: Bác sĩ Lê Thị Thanh Nhu, Cử nhân Đỗ Ngọc Sinh.

Nhân viên: Điều dưỡng Phạm Thị Thái Uyên.

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

 1. Hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiên kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện. 
 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
 6. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 7. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 8. Chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnhh, thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hịên.

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Bác sĩ CKI Y Kim Ly Niê.

Phó phòng: Điều dưỡng Bùi Thị Thuỳ.

Nhân viên:

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

 1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
 3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.
 5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
 6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý.
 7. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 8. Tổ chức, điều hành và giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tế: điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý.
 9. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện. Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp. Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập huấn, nghiên cứu khoa học về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.